Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Miền Bắc

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc tính mốc ngày 09/12/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 01/12/2023 8 61
1 03/12/2023 6 72
2 08/12/2023 1 85
3 01/11/2023 38 64
4 29/11/2023 10 66
5 09/12/2023 0 59
6 16/11/2023 23 64
7 06/12/2023 3 49
8 02/12/2023 7 66
9 04/12/2023 5 56

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc tính mốc ngày 09/12/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 22/11/2023 17 61
1 05/12/2023 4 72
2 24/11/2023 15 85
3 08/12/2023 1 64
4 04/12/2023 5 66
5 02/12/2023 7 59
6 03/12/2023 6 64
7 09/12/2023 0 49
8 06/12/2023 3 66
9 23/11/2023 16 56

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc tính mốc ngày 09/12/2023

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 26/11/2023 13 61
1 01/12/2023 8 72
2 09/12/2023 0 85
3 05/12/2023 4 64
4 28/11/2023 11 66
5 08/12/2023 1 59
6 26/10/2023 44 64
7 03/12/2023 6 49
8 30/11/2023 9 66
9 07/12/2023 2 56