Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc

Thống kê đầu loto Miền Bắc trong vòng 10 ngày trước 28/05/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27/05/2024 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần
26/05/2024 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 6 lần 3 lần 3 lần
25/05/2024 0 lần 5 lần 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần
24/05/2024 4 lần 6 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 4 lần 4 lần 1 lần
23/05/2024 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 3 lần 4 lần 2 lần
22/05/2024 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần 4 lần 1 lần 2 lần
21/05/2024 6 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 0 lần
20/05/2024 1 lần 1 lần 5 lần 0 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần
19/05/2024 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 5 lần 2 lần 3 lần 6 lần
18/05/2024 5 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần
Tổng lần về 30 lần 25 lần 25 lần 19 lần 25 lần 21 lần 40 lần 31 lần 27 lần 27 lần

Thống kê theo Đuôi loto Miền Bắc trong vòng 10 ngày trước 28/05/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27/05/2024 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần
26/05/2024 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 6 lần 4 lần
25/05/2024 2 lần 0 lần 6 lần 6 lần 1 lần 6 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần
24/05/2024 7 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần
23/05/2024 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần
22/05/2024 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 5 lần 3 lần 4 lần 0 lần
21/05/2024 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 5 lần
20/05/2024 4 lần 3 lần 6 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
19/05/2024 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 1 lần 5 lần 3 lần
18/05/2024 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần
Tổng lần về 31 lần 18 lần 47 lần 19 lần 19 lần 36 lần 19 lần 23 lần 30 lần 28 lần

Thống kê theo Tổng loto Miền Bắc trong vòng 10 ngày trước 28/05/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27/05/2024 3 lần 1 lần 5 lần 6 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần
26/05/2024 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 6 lần 4 lần 1 lần
25/05/2024 2 lần 6 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần
24/05/2024 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần
23/05/2024 5 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
22/05/2024 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 8 lần 2 lần
21/05/2024 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần
20/05/2024 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 7 lần 2 lần 4 lần
19/05/2024 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần 6 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần
18/05/2024 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 6 lần 3 lần 0 lần 5 lần 3 lần 2 lần
Tổng lần về 25 lần 23 lần 25 lần 31 lần 31 lần 33 lần 21 lần 34 lần 27 lần 20 lần