Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc

Thống kê đầu loto Miền Bắc trong vòng 10 ngày trước 10/12/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
10/12/2023 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 6 lần 5 lần 2 lần 3 lần
09/12/2023 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 6 lần
08/12/2023 7 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 6 lần 5 lần
07/12/2023 0 lần 4 lần 4 lần 1 lần 6 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần
06/12/2023 3 lần 6 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần
05/12/2023 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần 5 lần 2 lần 1 lần
04/12/2023 2 lần 4 lần 5 lần 5 lần 4 lần 4 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần
03/12/2023 1 lần 5 lần 4 lần 6 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần
02/12/2023 3 lần 3 lần 5 lần 5 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần
01/12/2023 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 5 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần
Tổng lần về 27 lần 33 lần 31 lần 29 lần 24 lần 22 lần 29 lần 26 lần 25 lần 24 lần

Thống kê theo Đuôi loto Miền Bắc trong vòng 10 ngày trước 10/12/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
10/12/2023 2 lần 1 lần 4 lần 7 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần
09/12/2023 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần
08/12/2023 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 5 lần 7 lần 4 lần 0 lần 2 lần
07/12/2023 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 3 lần
06/12/2023 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần 5 lần 3 lần
05/12/2023 2 lần 8 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần
04/12/2023 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần
03/12/2023 5 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần
02/12/2023 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 7 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần
01/12/2023 4 lần 3 lần 5 lần 1 lần 5 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần
Tổng lần về 21 lần 33 lần 25 lần 27 lần 28 lần 27 lần 26 lần 36 lần 26 lần 21 lần

Thống kê theo Tổng loto Miền Bắc trong vòng 10 ngày trước 10/12/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
10/12/2023 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 8 lần
09/12/2023 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần 5 lần 2 lần 0 lần
08/12/2023 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 7 lần 1 lần 3 lần 3 lần
07/12/2023 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần
06/12/2023 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 6 lần 4 lần
05/12/2023 2 lần 1 lần 6 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần
04/12/2023 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần
03/12/2023 7 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần
02/12/2023 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần
01/12/2023 4 lần 5 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
Tổng lần về 36 lần 19 lần 22 lần 26 lần 28 lần 25 lần 27 lần 30 lần 27 lần 30 lần