Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 25/05/2024
Kỳ quay thưởng: #420
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 2 tỷ
371 239
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 400tr
239 371
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 30tr
270 633 859 723
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 10tr
070 392 525
784 621 024
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
437 934 699 041
464 657 518 090
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 0 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 0 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 0 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 23/05/2024

Kỳ quay thưởng: #419
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
728 387
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
387 728
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 0 30tr
343 403 791 356
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 4 10tr
176 856 098
351 245 399
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 6 4tr
446 014 839 935
631 353 970 238
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 52 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 624 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 5,120 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 21/05/2024

Kỳ quay thưởng: #418
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
159 024
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
024 159
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 1 30tr
533 200 464 637
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 0 10tr
816 943 113
777 600 624
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 11 4tr
116 977 700 963
731 367 216 434
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 61 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 704 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 5,681 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 18/05/2024

Kỳ quay thưởng: #417
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
837 331
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
331 837
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 1 30tr
138 416 422 735
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 2 10tr
382 896 979
359 593 845
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 5 4tr
012 045 372 082
894 860 075 736
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 40 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 505 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 4,887 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 16/05/2024

Kỳ quay thưởng: #416
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 2 tỷ
307 696
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 400tr
696 307
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 30tr
140 536 036 320
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 10tr
029 297 014
587 690 635
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
723 480 947 226
973 891 743 588
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 0 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 0 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 0 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 14/05/2024

Kỳ quay thưởng: #415
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 1 2 tỷ
350 052
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
052 350
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 3 30tr
556 659 500 103
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 9 10tr
929 654 055
666 492 840
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 8 4tr
925 656 962 049
253 292 704 915
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 51 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 572 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 5,110 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 11/05/2024

Kỳ quay thưởng: #414
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 1 2 tỷ
407 473
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
473 407
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10 30tr
726 627 024 275
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 30 10tr
654 132 172
200 337 833
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 16 4tr
422 523 380 635
269 965 722 047
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 107 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 511 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 5,449 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 09/05/2024

Kỳ quay thưởng: #413
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
708 318
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
318 708
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 3 30tr
829 129 658 303
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 7 10tr
948 779 654
305 979 562
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4 4tr
444 065 544 502
769 387 019 623
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 44 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 416 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 5,167 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 07/05/2024

Kỳ quay thưởng: #412
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
037 295
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
295 037
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 0 30tr
544 604 470 815
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 4 10tr
623 398 762
274 480 956
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 3 4tr
521 927 076 293
408 584 002 202
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 35 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 505 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 4,708 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 04/05/2024

Kỳ quay thưởng: #411
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
065 126
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
126 065
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 1 30tr
985 109 063 245
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 16 10tr
999 515 784
363 532 363
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 5 4tr
162 623 706 017
886 955 594 124
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 53 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 472 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 5,045 40k