Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 09/12/2023
Kỳ quay thưởng: #349
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
210 609
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
609 210
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 0 30tr
284 754 007 879
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 7 10tr
770 879 539
846 799 880
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4 4tr
384 562 213 353
385 803 157 013
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 50 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 453 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 4,484 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 07/12/2023

Kỳ quay thưởng: #348
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
053 476
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
476 053
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 0 30tr
245 663 616 894
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 3 10tr
987 370 841
041 201 072
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 8 4tr
463 117 553 100
591 553 792 117
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 38 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 489 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 4,731 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 05/12/2023

Kỳ quay thưởng: #347
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
080 473
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
473 080
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 0 30tr
657 430 966 976
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 9 10tr
106 133 477
235 089 193
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 3 4tr
134 634 822 758
903 937 730 057
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 50 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 480 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 4,432 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 02/12/2023

Kỳ quay thưởng: #346
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
775 476
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 1 400tr
476 775
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 0 30tr
776 146 118 852
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 4 10tr
064 847 413
536 221 238
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 3 4tr
912 672 819 697
506 825 492 663
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 39 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 547 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 4,769 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 30/11/2023

Kỳ quay thưởng: #345
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
167 536
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 1 400tr
536 167
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 0 30tr
691 004 225 504
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 5 10tr
988 306 326
641 837 397
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 7 4tr
732 329 505 266
233 760 206 399
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 49 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 581 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 4,669 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 28/11/2023

Kỳ quay thưởng: #344
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
965 447
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
447 965
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 4 30tr
190 435 355 370
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 0 10tr
843 472 051
469 855 048
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 5 4tr
303 684 316 223
692 359 484 748
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 54 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 510 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 4,960 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 25/11/2023

Kỳ quay thưởng: #343
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 2 2 tỷ
330 159
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 1 400tr
159 330
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 1 30tr
756 314 043 612
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 4 10tr
541 103 801
622 686 304
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 3 4tr
436 660 579 720
087 014 589 159
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 71 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 459 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 4,184 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 23/11/2023

Kỳ quay thưởng: #342
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
473 651
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
651 473
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 5 30tr
729 892 759 119
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 0 10tr
874 374 751
096 524 661
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 9 4tr
590 367 059 147
714 707 220 808
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 49 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 485 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 4,498 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 21/11/2023

Kỳ quay thưởng: #341
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
563 922
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
922 563
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 2 30tr
042 574 064 598
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 3 10tr
805 659 163
125 940 696
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 8 4tr
678 688 000 089
186 982 793 654
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 38 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 488 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 4,237 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 18/11/2023

Kỳ quay thưởng: #340
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
522 050
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
050 522
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 1 30tr
447 250 702 798
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 1 10tr
485 088 103
599 345 090
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 2 4tr
207 414 779 129
187 024 493 765
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 28 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 431 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 4,051 40k