Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số xổ số Miền Bắc

Thống kê tần suất bộ số Miền Bắc trong 500 ngày

Số Tổng số ngày về Tổng số lần xuất hiện Ngày về trung bình
00 112 ngày (22.4%) 133 lần (0.99%) 4.46 lần / ngày
01 107 ngày (21.4%) 114 lần (0.84%) 4.67 lần / ngày
02 110 ngày (22%) 128 lần (0.95%) 4.55 lần / ngày
03 117 ngày (23.4%) 135 lần (1%) 4.27 lần / ngày
04 121 ngày (24.2%) 137 lần (1.01%) 4.13 lần / ngày
05 117 ngày (23.4%) 142 lần (1.05%) 4.27 lần / ngày
06 115 ngày (23%) 129 lần (0.96%) 4.35 lần / ngày
07 112 ngày (22.4%) 131 lần (0.97%) 4.46 lần / ngày
08 120 ngày (24%) 142 lần (1.05%) 4.17 lần / ngày
09 106 ngày (21.2%) 125 lần (0.93%) 4.72 lần / ngày
10 128 ngày (25.6%) 144 lần (1.07%) 3.91 lần / ngày
11 117 ngày (23.4%) 134 lần (0.99%) 4.27 lần / ngày
12 116 ngày (23.2%) 131 lần (0.97%) 4.31 lần / ngày
13 119 ngày (23.8%) 134 lần (0.99%) 4.2 lần / ngày
14 112 ngày (22.4%) 131 lần (0.97%) 4.46 lần / ngày
15 115 ngày (23%) 130 lần (0.96%) 4.35 lần / ngày
16 130 ngày (26%) 150 lần (1.11%) 3.85 lần / ngày
17 118 ngày (23.6%) 136 lần (1.01%) 4.24 lần / ngày
18 125 ngày (25%) 137 lần (1.01%) 4 lần / ngày
19 121 ngày (24.2%) 137 lần (1.01%) 4.13 lần / ngày
20 135 ngày (27%) 153 lần (1.13%) 3.7 lần / ngày
21 128 ngày (25.6%) 143 lần (1.06%) 3.91 lần / ngày
22 118 ngày (23.6%) 122 lần (0.9%) 4.24 lần / ngày
23 110 ngày (22%) 123 lần (0.91%) 4.55 lần / ngày
24 116 ngày (23.2%) 141 lần (1.04%) 4.31 lần / ngày
25 108 ngày (21.6%) 117 lần (0.87%) 4.63 lần / ngày
26 122 ngày (24.4%) 136 lần (1.01%) 4.1 lần / ngày
27 108 ngày (21.6%) 118 lần (0.87%) 4.63 lần / ngày
28 103 ngày (20.6%) 118 lần (0.87%) 4.85 lần / ngày
29 114 ngày (22.8%) 126 lần (0.93%) 4.39 lần / ngày
30 122 ngày (24.4%) 134 lần (0.99%) 4.1 lần / ngày
31 117 ngày (23.4%) 128 lần (0.95%) 4.27 lần / ngày
32 121 ngày (24.2%) 142 lần (1.05%) 4.13 lần / ngày
33 110 ngày (22%) 124 lần (0.92%) 4.55 lần / ngày
34 122 ngày (24.4%) 142 lần (1.05%) 4.1 lần / ngày
35 114 ngày (22.8%) 132 lần (0.98%) 4.39 lần / ngày
36 131 ngày (26.2%) 149 lần (1.1%) 3.82 lần / ngày
37 107 ngày (21.4%) 118 lần (0.87%) 4.67 lần / ngày
38 118 ngày (23.6%) 135 lần (1%) 4.24 lần / ngày
39 111 ngày (22.2%) 127 lần (0.94%) 4.5 lần / ngày
40 126 ngày (25.2%) 141 lần (1.04%) 3.97 lần / ngày
41 127 ngày (25.4%) 146 lần (1.08%) 3.94 lần / ngày
42 129 ngày (25.8%) 153 lần (1.13%) 3.88 lần / ngày
43 133 ngày (26.6%) 149 lần (1.1%) 3.76 lần / ngày
44 137 ngày (27.4%) 156 lần (1.16%) 3.65 lần / ngày
45 99 ngày (19.8%) 116 lần (0.86%) 5.05 lần / ngày
46 122 ngày (24.4%) 137 lần (1.01%) 4.1 lần / ngày
47 114 ngày (22.8%) 133 lần (0.99%) 4.39 lần / ngày
48 117 ngày (23.4%) 133 lần (0.99%) 4.27 lần / ngày
49 123 ngày (24.6%) 146 lần (1.08%) 4.07 lần / ngày
50 111 ngày (22.2%) 121 lần (0.9%) 4.5 lần / ngày
51 115 ngày (23%) 130 lần (0.96%) 4.35 lần / ngày
52 128 ngày (25.6%) 145 lần (1.07%) 3.91 lần / ngày
53 120 ngày (24%) 137 lần (1.01%) 4.17 lần / ngày
54 113 ngày (22.6%) 127 lần (0.94%) 4.42 lần / ngày
55 121 ngày (24.2%) 133 lần (0.99%) 4.13 lần / ngày
56 130 ngày (26%) 153 lần (1.13%) 3.85 lần / ngày
57 119 ngày (23.8%) 137 lần (1.01%) 4.2 lần / ngày
58 117 ngày (23.4%) 128 lần (0.95%) 4.27 lần / ngày
59 114 ngày (22.8%) 135 lần (1%) 4.39 lần / ngày
60 124 ngày (24.8%) 142 lần (1.05%) 4.03 lần / ngày
61 134 ngày (26.8%) 152 lần (1.13%) 3.73 lần / ngày
62 135 ngày (27%) 160 lần (1.19%) 3.7 lần / ngày
63 109 ngày (21.8%) 122 lần (0.9%) 4.59 lần / ngày
64 122 ngày (24.4%) 135 lần (1%) 4.1 lần / ngày
65 122 ngày (24.4%) 145 lần (1.07%) 4.1 lần / ngày
66 120 ngày (24%) 135 lần (1%) 4.17 lần / ngày
67 126 ngày (25.2%) 140 lần (1.04%) 3.97 lần / ngày
68 128 ngày (25.6%) 141 lần (1.04%) 3.91 lần / ngày
69 102 ngày (20.4%) 116 lần (0.86%) 4.9 lần / ngày
70 134 ngày (26.8%) 148 lần (1.1%) 3.73 lần / ngày
71 108 ngày (21.6%) 125 lần (0.93%) 4.63 lần / ngày
72 122 ngày (24.4%) 137 lần (1.01%) 4.1 lần / ngày
73 117 ngày (23.4%) 140 lần (1.04%) 4.27 lần / ngày
74 119 ngày (23.8%) 131 lần (0.97%) 4.2 lần / ngày
75 120 ngày (24%) 130 lần (0.96%) 4.17 lần / ngày
76 117 ngày (23.4%) 128 lần (0.95%) 4.27 lần / ngày
77 103 ngày (20.6%) 117 lần (0.87%) 4.85 lần / ngày
78 111 ngày (22.2%) 127 lần (0.94%) 4.5 lần / ngày
79 148 ngày (29.6%) 169 lần (1.25%) 3.38 lần / ngày
80 110 ngày (22%) 123 lần (0.91%) 4.55 lần / ngày
81 112 ngày (22.4%) 123 lần (0.91%) 4.46 lần / ngày
82 131 ngày (26.2%) 150 lần (1.11%) 3.82 lần / ngày
83 126 ngày (25.2%) 150 lần (1.11%) 3.97 lần / ngày
84 119 ngày (23.8%) 137 lần (1.01%) 4.2 lần / ngày
85 97 ngày (19.4%) 110 lần (0.81%) 5.15 lần / ngày
86 115 ngày (23%) 130 lần (0.96%) 4.35 lần / ngày
87 123 ngày (24.6%) 140 lần (1.04%) 4.07 lần / ngày
88 123 ngày (24.6%) 141 lần (1.04%) 4.07 lần / ngày
89 117 ngày (23.4%) 137 lần (1.01%) 4.27 lần / ngày
90 118 ngày (23.6%) 136 lần (1.01%) 4.24 lần / ngày
91 127 ngày (25.4%) 147 lần (1.09%) 3.94 lần / ngày
92 119 ngày (23.8%) 136 lần (1.01%) 4.2 lần / ngày
93 121 ngày (24.2%) 131 lần (0.97%) 4.13 lần / ngày
94 112 ngày (22.4%) 127 lần (0.94%) 4.46 lần / ngày
95 122 ngày (24.4%) 135 lần (1%) 4.1 lần / ngày
96 135 ngày (27%) 150 lần (1.11%) 3.7 lần / ngày
97 119 ngày (23.8%) 141 lần (1.04%) 4.2 lần / ngày
98 108 ngày (21.6%) 124 lần (0.92%) 4.63 lần / ngày
99 115 ngày (23%) 128 lần (0.95%) 4.35 lần / ngày