Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số xổ số Miền Bắc

Thống kê tần suất bộ số Miền Bắc trong 500 ngày

Số Tổng số ngày về Tổng số lần xuất hiện Ngày về trung bình
00 115 ngày (23%) 135 lần (1%) 4.35 lần / ngày
01 101 ngày (20.2%) 109 lần (0.81%) 4.95 lần / ngày
02 118 ngày (23.6%) 136 lần (1.01%) 4.24 lần / ngày
03 121 ngày (24.2%) 139 lần (1.03%) 4.13 lần / ngày
04 117 ngày (23.4%) 130 lần (0.96%) 4.27 lần / ngày
05 114 ngày (22.8%) 135 lần (1%) 4.39 lần / ngày
06 118 ngày (23.6%) 132 lần (0.98%) 4.24 lần / ngày
07 112 ngày (22.4%) 124 lần (0.92%) 4.46 lần / ngày
08 116 ngày (23.2%) 141 lần (1.04%) 4.31 lần / ngày
09 113 ngày (22.6%) 135 lần (1%) 4.42 lần / ngày
10 133 ngày (26.6%) 158 lần (1.17%) 3.76 lần / ngày
11 116 ngày (23.2%) 133 lần (0.99%) 4.31 lần / ngày
12 110 ngày (22%) 126 lần (0.93%) 4.55 lần / ngày
13 118 ngày (23.6%) 130 lần (0.96%) 4.24 lần / ngày
14 112 ngày (22.4%) 129 lần (0.96%) 4.46 lần / ngày
15 115 ngày (23%) 132 lần (0.98%) 4.35 lần / ngày
16 127 ngày (25.4%) 149 lần (1.1%) 3.94 lần / ngày
17 123 ngày (24.6%) 140 lần (1.04%) 4.07 lần / ngày
18 123 ngày (24.6%) 135 lần (1%) 4.07 lần / ngày
19 126 ngày (25.2%) 146 lần (1.08%) 3.97 lần / ngày
20 129 ngày (25.8%) 146 lần (1.08%) 3.88 lần / ngày
21 123 ngày (24.6%) 137 lần (1.01%) 4.07 lần / ngày
22 126 ngày (25.2%) 138 lần (1.02%) 3.97 lần / ngày
23 105 ngày (21%) 120 lần (0.89%) 4.76 lần / ngày
24 114 ngày (22.8%) 136 lần (1.01%) 4.39 lần / ngày
25 118 ngày (23.6%) 126 lần (0.93%) 4.24 lần / ngày
26 121 ngày (24.2%) 138 lần (1.02%) 4.13 lần / ngày
27 108 ngày (21.6%) 121 lần (0.9%) 4.63 lần / ngày
28 104 ngày (20.8%) 120 lần (0.89%) 4.81 lần / ngày
29 113 ngày (22.6%) 125 lần (0.93%) 4.42 lần / ngày
30 122 ngày (24.4%) 134 lần (0.99%) 4.1 lần / ngày
31 104 ngày (20.8%) 111 lần (0.82%) 4.81 lần / ngày
32 132 ngày (26.4%) 156 lần (1.16%) 3.79 lần / ngày
33 119 ngày (23.8%) 131 lần (0.97%) 4.2 lần / ngày
34 106 ngày (21.2%) 119 lần (0.88%) 4.72 lần / ngày
35 115 ngày (23%) 128 lần (0.95%) 4.35 lần / ngày
36 119 ngày (23.8%) 133 lần (0.99%) 4.2 lần / ngày
37 116 ngày (23.2%) 126 lần (0.93%) 4.31 lần / ngày
38 106 ngày (21.2%) 120 lần (0.89%) 4.72 lần / ngày
39 117 ngày (23.4%) 132 lần (0.98%) 4.27 lần / ngày
40 119 ngày (23.8%) 134 lần (0.99%) 4.2 lần / ngày
41 124 ngày (24.8%) 144 lần (1.07%) 4.03 lần / ngày
42 123 ngày (24.6%) 145 lần (1.07%) 4.07 lần / ngày
43 135 ngày (27%) 150 lần (1.11%) 3.7 lần / ngày
44 138 ngày (27.6%) 156 lần (1.16%) 3.62 lần / ngày
45 108 ngày (21.6%) 125 lần (0.93%) 4.63 lần / ngày
46 112 ngày (22.4%) 124 lần (0.92%) 4.46 lần / ngày
47 114 ngày (22.8%) 130 lần (0.96%) 4.39 lần / ngày
48 114 ngày (22.8%) 129 lần (0.96%) 4.39 lần / ngày
49 136 ngày (27.2%) 156 lần (1.16%) 3.68 lần / ngày
50 124 ngày (24.8%) 130 lần (0.96%) 4.03 lần / ngày
51 106 ngày (21.2%) 120 lần (0.89%) 4.72 lần / ngày
52 141 ngày (28.2%) 163 lần (1.21%) 3.55 lần / ngày
53 115 ngày (23%) 131 lần (0.97%) 4.35 lần / ngày
54 106 ngày (21.2%) 121 lần (0.9%) 4.72 lần / ngày
55 112 ngày (22.4%) 118 lần (0.87%) 4.46 lần / ngày
56 129 ngày (25.8%) 153 lần (1.13%) 3.88 lần / ngày
57 121 ngày (24.2%) 140 lần (1.04%) 4.13 lần / ngày
58 109 ngày (21.8%) 117 lần (0.87%) 4.59 lần / ngày
59 120 ngày (24%) 140 lần (1.04%) 4.17 lần / ngày
60 122 ngày (24.4%) 143 lần (1.06%) 4.1 lần / ngày
61 141 ngày (28.2%) 160 lần (1.19%) 3.55 lần / ngày
62 137 ngày (27.4%) 167 lần (1.24%) 3.65 lần / ngày
63 126 ngày (25.2%) 142 lần (1.05%) 3.97 lần / ngày
64 117 ngày (23.4%) 127 lần (0.94%) 4.27 lần / ngày
65 119 ngày (23.8%) 141 lần (1.04%) 4.2 lần / ngày
66 123 ngày (24.6%) 140 lần (1.04%) 4.07 lần / ngày
67 123 ngày (24.6%) 135 lần (1%) 4.07 lần / ngày
68 122 ngày (24.4%) 134 lần (0.99%) 4.1 lần / ngày
69 115 ngày (23%) 134 lần (0.99%) 4.35 lần / ngày
70 123 ngày (24.6%) 139 lần (1.03%) 4.07 lần / ngày
71 111 ngày (22.2%) 131 lần (0.97%) 4.5 lần / ngày
72 124 ngày (24.8%) 139 lần (1.03%) 4.03 lần / ngày
73 112 ngày (22.4%) 133 lần (0.99%) 4.46 lần / ngày
74 115 ngày (23%) 128 lần (0.95%) 4.35 lần / ngày
75 124 ngày (24.8%) 136 lần (1.01%) 4.03 lần / ngày
76 104 ngày (20.8%) 113 lần (0.84%) 4.81 lần / ngày
77 107 ngày (21.4%) 123 lần (0.91%) 4.67 lần / ngày
78 111 ngày (22.2%) 129 lần (0.96%) 4.5 lần / ngày
79 149 ngày (29.8%) 171 lần (1.27%) 3.36 lần / ngày
80 109 ngày (21.8%) 126 lần (0.93%) 4.59 lần / ngày
81 117 ngày (23.4%) 128 lần (0.95%) 4.27 lần / ngày
82 122 ngày (24.4%) 141 lần (1.04%) 4.1 lần / ngày
83 121 ngày (24.2%) 147 lần (1.09%) 4.13 lần / ngày
84 121 ngày (24.2%) 135 lần (1%) 4.13 lần / ngày
85 99 ngày (19.8%) 112 lần (0.83%) 5.05 lần / ngày
86 121 ngày (24.2%) 135 lần (1%) 4.13 lần / ngày
87 120 ngày (24%) 135 lần (1%) 4.17 lần / ngày
88 117 ngày (23.4%) 131 lần (0.97%) 4.27 lần / ngày
89 130 ngày (26%) 157 lần (1.16%) 3.85 lần / ngày
90 132 ngày (26.4%) 150 lần (1.11%) 3.79 lần / ngày
91 116 ngày (23.2%) 130 lần (0.96%) 4.31 lần / ngày
92 121 ngày (24.2%) 142 lần (1.05%) 4.13 lần / ngày
93 122 ngày (24.4%) 135 lần (1%) 4.1 lần / ngày
94 107 ngày (21.4%) 124 lần (0.92%) 4.67 lần / ngày
95 127 ngày (25.4%) 139 lần (1.03%) 3.94 lần / ngày
96 130 ngày (26%) 145 lần (1.07%) 3.85 lần / ngày
97 122 ngày (24.4%) 140 lần (1.04%) 4.1 lần / ngày
98 115 ngày (23%) 132 lần (0.98%) 4.35 lần / ngày
99 119 ngày (23.8%) 134 lần (0.99%) 4.2 lần / ngày