Thống kê tần số nhịp Bình Dương

Thống kê tần số nhịp Bình Dương

Thống kê tần số nhịp Bình Dương bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
17/05/2024 Thứ 6 1 G3_1 2
03/05/2024 Thứ 6 1 GĐB 9
01/03/2024 Thứ 6 2 G4_5; G4_6
Tổng số lần về: 4