Thống kê tần số nhịp Bình Định

Thống kê tần số nhịp Bình Định

Thống kê tần số nhịp Bình Định bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
21/09/2023 Thứ 5 1 G4_5
Tổng số lần về: 1