Thống kê tần số nhịp Cà Mau

Thống kê tần số nhịp Cà Mau

Thống kê tần số nhịp Cà Mau bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
13/05/2024 Thứ 2 1 G4_4 4
15/04/2024 Thứ 2 1 G4_7
Tổng số lần về: 2