Thống kê tần số nhịp Cà Mau

Thống kê tần số nhịp Cà Mau

Thống kê tần số nhịp Cà Mau bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
16/10/2023 Thứ 2 1 G4_1 4
18/09/2023 Thứ 2 1 GĐB
Tổng số lần về: 2