Thống kê tần số nhịp Đồng Nai

Thống kê tần số nhịp Đồng Nai

Thống kê tần số nhịp Đồng Nai bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
08/05/2024 Thứ 4 1 G2 2
24/04/2024 Thứ 4 1 G4_4 8
28/02/2024 Thứ 4 2 G4_1; G4_7
Tổng số lần về: 4