Thống kê tần số nhịp Đà Nẵng

Thống kê tần số nhịp Đà Nẵng

Thống kê tần số nhịp Đà Nẵng bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
15/11/2023 Thứ 4 1 G6_3 8
18/10/2023 Thứ 4 1 G7 2
11/10/2023 Thứ 4 1 G3_1 3
30/09/2023 Thứ 7 1 G5
Tổng số lần về: 4