Thống kê tần số nhịp Đồng Tháp

Thống kê tần số nhịp Đồng Tháp

Thống kê tần số nhịp Đồng Tháp bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
27/11/2023 Thứ 2 1 G3_1 9
25/09/2023 Thứ 2 1 G6_1
Tổng số lần về: 2