Thống kê tần số nhịp Đồng Tháp

Thống kê tần số nhịp Đồng Tháp

Thống kê tần số nhịp Đồng Tháp bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
06/05/2024 Thứ 2 2 G4_3; G6_1 4
08/04/2024 Thứ 2 1 GĐB 1
01/04/2024 Thứ 2 1 G6_2
Tổng số lần về: 4