Thống kê tần số nhịp Hậu Giang

Thống kê tần số nhịp Hậu Giang

Thống kê tần số nhịp Hậu Giang bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
23/03/2024 Thứ 7 1 G3_2 2
09/03/2024 Thứ 7 2 G4_4; G4_6
Tổng số lần về: 3