Thống kê tần số nhịp Ninh Thuận

Thống kê tần số nhịp Ninh Thuận

Thống kê tần số nhịp Ninh Thuận bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
24/11/2023 Thứ 6 1 G8 3
03/11/2023 Thứ 6 1 G6_2
Tổng số lần về: 2