Thống kê tần số nhịp Quảng Bình

Thống kê tần số nhịp Quảng Bình

Thống kê tần số nhịp Quảng Bình bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
04/04/2024 Thứ 5 2 G3_1; G4_2 10
25/01/2024 Thứ 5 1 GĐB
Tổng số lần về: 3