Thống kê tần số nhịp Quảng Bình

Thống kê tần số nhịp Quảng Bình

Thống kê tần số nhịp Quảng Bình bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
26/10/2023 Thứ 5 1 G4_5 3
05/10/2023 Thứ 5 1 G1
Tổng số lần về: 2