Thống kê tần số nhịp Quảng Bình

Thống kê tần số nhịp Quảng Bình

Thống kê tần số nhịp Quảng Bình bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
20/06/2024 Thứ 5 1 G4_4 5
16/05/2024 Thứ 5 1 G7 1
09/05/2024 Thứ 5 1 G3_1
Tổng số lần về: 3