Thống kê tần số nhịp Quảng Nam

Thống kê tần số nhịp Quảng Nam

Thống kê tần số nhịp Quảng Nam bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
09/04/2024 Thứ 3 1 G4_6 8
13/02/2024 Thứ 3 1 G3_2
Tổng số lần về: 2