Thống kê tần số nhịp Quảng Ngãi

Thống kê tần số nhịp Quảng Ngãi

Thống kê tần số nhịp Quảng Ngãi bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
11/05/2024 Thứ 7 1 G4_4
Tổng số lần về: 1