Thống kê tần số nhịp Quảng Ngãi

Thống kê tần số nhịp Quảng Ngãi

Thống kê tần số nhịp Quảng Ngãi bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
23/03/2024 Thứ 7 1 G6_1 1
16/03/2024 Thứ 7 1 G6_2
Tổng số lần về: 2