Thống kê tần số nhịp Quảng Ngãi

Thống kê tần số nhịp Quảng Ngãi

Thống kê tần số nhịp Quảng Ngãi bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
11/11/2023 Thứ 7 1 G1 4
14/10/2023 Thứ 7 1 G2
Tổng số lần về: 2