Thống kê tần số nhịp Quảng Trị

Thống kê tần số nhịp Quảng Trị

Thống kê tần số nhịp Quảng Trị bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
02/11/2023 Thứ 5 1 G4_1 3
12/10/2023 Thứ 5 1 G5 2
28/09/2023 Thứ 5 1 G1 2
14/09/2023 Thứ 5 1 GĐB
Tổng số lần về: 4