Thống kê tần số nhịp Tây Ninh

Thống kê tần số nhịp Tây Ninh

Thống kê tần số nhịp Tây Ninh bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
26/10/2023 Thứ 5 1 G4_3
Tổng số lần về: 1