Thống kê tần số nhịp Tây Ninh

Thống kê tần số nhịp Tây Ninh

Thống kê tần số nhịp Tây Ninh bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
28/03/2024 Thứ 5 1 G6_1 3
07/03/2024 Thứ 5 1 G2
Tổng số lần về: 2