Thống kê tần số nhịp Trà Vinh

Thống kê tần số nhịp Trà Vinh

Thống kê tần số nhịp Trà Vinh bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
08/03/2024 Thứ 6 2 G4_2; G6_3
Tổng số lần về: 2