Thống kê tần số nhịp Trà Vinh

Thống kê tần số nhịp Trà Vinh

Thống kê tần số nhịp Trà Vinh bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
19/07/2024 Thứ 6 1 G4_7 1
12/07/2024 Thứ 6 1 G6_1 11
26/04/2024 Thứ 6 1 G4_2
Tổng số lần về: 3