Thống kê tần số nhịp Vĩnh Long

Thống kê tần số nhịp Vĩnh Long

Thống kê tần số nhịp Vĩnh Long bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
10/11/2023 Thứ 6 1 G4_1 5
06/10/2023 Thứ 6 2 G2; G6_3
Tổng số lần về: 3