Thống kê tần số nhịp Vĩnh Long

Thống kê tần số nhịp Vĩnh Long

Thống kê tần số nhịp Vĩnh Long bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
14/06/2024 Thứ 6 1 G6_1 3
24/05/2024 Thứ 6 1 G6_3 3
03/05/2024 Thứ 6 1 G8 5
29/03/2024 Thứ 6 1 G4_6
Tổng số lần về: 4