Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt An Giang

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số An Giang tính mốc ngày 23/05/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 22/02/2024 13 55
1 16/05/2024 1 58
2 09/05/2024 2 55
3 02/05/2024 3 45
4 18/04/2024 5 41
5 21/03/2024 9 65
6 29/02/2024 12 32
7 11/01/2024 19 33
8 23/05/2024 0 42
9 25/04/2024 4 40

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số An Giang tính mốc ngày 23/05/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 25/01/2024 17 55
1 04/04/2024 7 58
2 18/04/2024 5 55
3 28/03/2024 8 45
4 07/03/2024 11 41
5 04/01/2024 20 65
6 16/05/2024 1 32
7 09/05/2024 2 33
8 02/05/2024 3 42
9 23/05/2024 0 40

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số An Giang tính mốc ngày 23/05/2024

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 11/04/2024 6 55
1 02/05/2024 3 58
2 21/03/2024 9 55
3 14/12/2023 23 45
4 22/02/2024 13 41
5 04/04/2024 7 65
6 18/04/2024 5 32
7 23/05/2024 0 33
8 25/04/2024 4 42
9 09/05/2024 2 40