Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Bình Định

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Bình Định tính mốc ngày 07/12/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 02/11/2023 5 35
1 30/11/2023 1 39
2 16/11/2023 3 51
3 05/10/2023 9 48
4 07/12/2023 0 44
5 23/11/2023 2 55
6 26/10/2023 6 37
7 09/11/2023 4 40
8 20/07/2023 20 52
9 18/05/2023 29 49

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Bình Định tính mốc ngày 07/12/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 28/09/2023 10 35
1 11/05/2023 30 39
2 12/10/2023 8 51
3 07/12/2023 0 48
4 09/11/2023 4 44
5 31/08/2023 14 55
6 30/11/2023 1 37
7 23/11/2023 2 40
8 16/11/2023 3 52
9 26/10/2023 6 49

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Bình Định tính mốc ngày 07/12/2023

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 16/11/2023 3 35
1 09/11/2023 4 39
2 23/11/2023 2 51
3 13/07/2023 21 48
4 12/10/2023 8 44
5 26/10/2023 6 55
6 02/11/2023 5 37
7 07/12/2023 0 40
8 21/09/2023 11 52
9 03/08/2023 18 49