Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Bình Thuận

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Bình Thuận tính mốc ngày 23/05/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 14/03/2024 10 28
1 04/04/2024 7 47
2 23/05/2024 0 35
3 02/05/2024 3 52
4 07/03/2024 11 37
5 18/04/2024 5 38
6 09/05/2024 2 42
7 11/04/2024 6 59
8 16/05/2024 1 36
9 16/11/2023 27 45

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Bình Thuận tính mốc ngày 23/05/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 25/04/2024 4 28
1 15/06/2023 49 47
2 07/03/2024 11 35
3 02/05/2024 3 52
4 16/05/2024 1 37
5 28/03/2024 8 38
6 08/02/2024 15 42
7 21/03/2024 9 59
8 23/05/2024 0 36
9 04/04/2024 7 45

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Bình Thuận tính mốc ngày 23/05/2024

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 23/05/2024 0 28
1 28/03/2024 8 47
2 16/05/2024 1 35
3 18/04/2024 5 52
4 04/01/2024 20 37
5 01/02/2024 16 38
6 02/05/2024 3 42
7 15/02/2024 14 59
8 25/04/2024 4 36
9 14/03/2024 10 45