Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Đồng Nai

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Đồng Nai tính mốc ngày 17/04/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 06/03/2024 6 42
1 01/11/2023 24 60
2 27/03/2024 3 42
3 17/04/2024 0 58
4 10/04/2024 1 31
5 28/02/2024 7 78
6 13/12/2023 18 72
7 07/02/2024 10 43
8 20/12/2023 17 50
9 20/03/2024 4 40

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Đồng Nai tính mốc ngày 17/04/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 21/02/2024 8 42
1 14/02/2024 9 60
2 20/03/2024 4 42
3 27/03/2024 3 58
4 10/04/2024 1 31
5 27/12/2023 16 78
6 31/01/2024 11 72
7 17/04/2024 0 43
8 28/02/2024 7 50
9 24/01/2024 12 40

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Đồng Nai tính mốc ngày 17/04/2024

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 17/04/2024 0 42
1 03/04/2024 2 60
2 24/01/2024 12 42
3 06/03/2024 6 58
4 27/12/2023 16 31
5 27/03/2024 3 78
6 30/08/2023 33 72
7 25/10/2023 25 43
8 10/04/2024 1 50
9 20/12/2023 17 40