Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Kiên Giang

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Kiên Giang tính mốc ngày 26/05/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 28/01/2024 17 31
1 04/02/2024 16 51
2 19/05/2024 1 76
3 05/05/2024 3 42
4 26/05/2024 0 46
5 28/04/2024 4 49
6 31/03/2024 8 30
7 12/05/2024 2 33
8 11/02/2024 15 48
9 10/03/2024 11 52

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Kiên Giang tính mốc ngày 26/05/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 05/05/2024 3 31
1 10/12/2023 24 51
2 11/02/2024 15 76
3 28/04/2024 4 42
4 19/05/2024 1 46
5 12/05/2024 2 49
6 24/03/2024 9 30
7 26/05/2024 0 33
8 29/10/2023 30 48
9 31/03/2024 8 52

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Kiên Giang tính mốc ngày 26/05/2024

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 07/04/2024 7 31
1 26/05/2024 0 51
2 12/05/2024 2 76
3 05/05/2024 3 42
4 14/01/2024 19 46
5 31/03/2024 8 49
6 19/05/2024 1 30
7 03/03/2024 12 33
8 28/04/2024 4 48
9 28/01/2024 17 52