Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Khánh Hòa

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Khánh Hòa tính mốc ngày 10/12/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 26/11/2023 4 71
1 06/12/2023 1 50
2 10/12/2023 0 45
3 22/10/2023 14 49
4 03/12/2023 2 41
5 19/11/2023 6 54
6 08/11/2023 9 52
7 25/10/2023 13 32
8 11/10/2023 17 66
9 22/11/2023 5 60

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Khánh Hòa tính mốc ngày 10/12/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 08/10/2023 18 71
1 10/12/2023 0 50
2 15/11/2023 7 45
3 03/12/2023 2 49
4 05/11/2023 10 41
5 20/09/2023 23 54
6 06/12/2023 1 52
7 25/10/2023 13 32
8 29/10/2023 12 66
9 29/11/2023 3 60

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Khánh Hòa tính mốc ngày 10/12/2023

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 22/11/2023 5 71
1 19/11/2023 6 50
2 15/11/2023 7 45
3 10/12/2023 0 49
4 25/10/2023 13 41
5 05/11/2023 10 54
6 08/10/2023 18 52
7 06/12/2023 1 32
8 12/11/2023 8 66
9 26/11/2023 4 60