Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Quảng Bình

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Quảng Bình tính mốc ngày 18/07/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 04/07/2024 2 34
1 11/07/2024 1 40
2 13/06/2024 5 33
3 20/06/2024 4 55
4 30/05/2024 7 50
5 28/03/2024 16 31
6 04/04/2024 15 35
7 11/04/2024 14 46
8 18/07/2024 0 32
9 06/06/2024 6 36

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Quảng Bình tính mốc ngày 18/07/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 02/05/2024 11 34
1 14/03/2024 18 40
2 04/07/2024 2 33
3 20/06/2024 4 55
4 11/07/2024 1 50
5 18/07/2024 0 31
6 23/05/2024 8 35
7 13/06/2024 5 46
8 15/02/2024 22 32
9 27/06/2024 3 36

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Quảng Bình tính mốc ngày 18/07/2024

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 16/05/2024 9 34
1 02/05/2024 11 40
2 04/07/2024 2 33
3 18/07/2024 0 55
4 25/04/2024 12 50
5 11/07/2024 1 31
6 20/06/2024 4 35
7 27/06/2024 3 46
8 30/05/2024 7 32
9 13/06/2024 5 36