Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Quảng Bình

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Quảng Bình tính mốc ngày 23/11/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 26/10/2023 4 34
1 05/10/2023 7 40
2 31/08/2023 12 33
3 16/11/2023 1 55
4 23/11/2023 0 50
5 28/09/2023 8 31
6 02/11/2023 3 35
7 14/09/2023 10 46
8 17/08/2023 14 32
9 18/05/2023 27 36

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Quảng Bình tính mốc ngày 23/11/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 09/11/2023 2 34
1 07/09/2023 11 40
2 20/07/2023 18 33
3 08/06/2023 24 55
4 12/10/2023 6 50
5 16/11/2023 1 31
6 02/11/2023 3 35
7 26/10/2023 4 46
8 24/08/2023 13 32
9 23/11/2023 0 36

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Quảng Bình tính mốc ngày 23/11/2023

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 03/08/2023 16 34
1 05/10/2023 7 40
2 02/11/2023 3 33
3 23/11/2023 0 55
4 19/10/2023 5 50
5 10/08/2023 15 31
6 31/08/2023 12 35
7 26/10/2023 4 46
8 16/11/2023 1 32
9 27/04/2023 30 36