Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Quảng Nam

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Quảng Nam tính mốc ngày 16/07/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 18/06/2024 4 40
1 25/06/2024 3 52
2 02/01/2024 28 45
3 20/02/2024 21 37
4 02/07/2024 2 34
5 14/05/2024 9 40
6 09/07/2024 1 44
7 16/07/2024 0 37
8 09/04/2024 14 56
9 16/01/2024 26 54

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Quảng Nam tính mốc ngày 16/07/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 20/02/2024 21 40
1 11/06/2024 5 52
2 18/06/2024 4 45
3 09/07/2024 1 37
4 25/06/2024 3 34
5 07/05/2024 10 40
6 16/07/2024 0 44
7 02/04/2024 15 37
8 16/04/2024 13 56
9 13/02/2024 22 54

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Quảng Nam tính mốc ngày 16/07/2024

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 02/07/2024 2 40
1 21/05/2024 8 52
2 18/06/2024 4 45
3 16/07/2024 0 37
4 30/04/2024 11 34
5 25/06/2024 3 40
6 26/03/2024 16 44
7 04/06/2024 6 37
8 12/12/2023 31 56
9 09/07/2024 1 54