Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Quảng Ngãi

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Quảng Ngãi tính mốc ngày 06/04/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 30/09/2023 27 49
1 06/04/2024 0 50
2 09/03/2024 4 39
3 10/02/2024 8 62
4 17/02/2024 7 43
5 30/03/2024 1 34
6 02/03/2024 5 36
7 27/01/2024 10 32
8 09/12/2023 17 61
9 16/03/2024 3 53

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Quảng Ngãi tính mốc ngày 06/04/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 02/12/2023 18 49
1 06/04/2024 0 50
2 30/03/2024 1 39
3 23/09/2023 28 62
4 23/12/2023 15 43
5 09/03/2024 4 34
6 13/01/2024 12 36
7 16/03/2024 3 32
8 17/02/2024 7 61
9 02/03/2024 5 53

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Quảng Ngãi tính mốc ngày 06/04/2024

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 20/01/2024 11 49
1 16/12/2023 16 50
2 06/04/2024 0 39
3 21/10/2023 24 62
4 12/08/2023 34 43
5 02/03/2024 5 34
6 16/03/2024 3 36
7 30/03/2024 1 32
8 30/12/2023 14 61
9 11/11/2023 21 53