Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Quảng Trị

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Quảng Trị tính mốc ngày 11/04/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 11/04/2024 0 42
1 07/03/2024 5 48
2 21/03/2024 3 46
3 11/01/2024 13 54
4 29/02/2024 6 49
5 15/02/2024 8 52
6 28/03/2024 2 39
7 14/03/2024 4 46
8 25/01/2024 11 34
9 16/11/2023 21 51

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Quảng Trị tính mốc ngày 11/04/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 25/01/2024 11 42
1 11/04/2024 0 48
2 28/12/2023 15 46
3 05/10/2023 27 54
4 07/03/2024 5 49
5 08/02/2024 9 52
6 22/02/2024 7 39
7 04/04/2024 1 46
8 14/03/2024 4 34
9 21/03/2024 3 51

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Quảng Trị tính mốc ngày 11/04/2024

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 22/02/2024 7 42
1 11/04/2024 0 48
2 29/02/2024 6 46
3 28/03/2024 2 54
4 02/11/2023 23 49
5 14/03/2024 4 52
6 30/11/2023 19 39
7 04/04/2024 1 46
8 25/01/2024 11 34
9 18/01/2024 12 51