Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Quảng Trị

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Quảng Trị tính mốc ngày 07/12/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 07/12/2023 0 42
1 03/08/2023 18 48
2 31/08/2023 14 46
3 19/10/2023 7 54
4 02/11/2023 5 49
5 23/11/2023 2 52
6 14/09/2023 12 39
7 09/11/2023 4 46
8 24/08/2023 15 34
9 16/11/2023 3 51

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Quảng Trị tính mốc ngày 07/12/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 02/11/2023 5 42
1 07/09/2023 13 48
2 19/10/2023 7 46
3 05/10/2023 9 54
4 13/10/2022 60 49
5 23/11/2023 2 52
6 30/11/2023 1 39
7 24/08/2023 15 46
8 14/09/2023 12 34
9 07/12/2023 0 51

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Quảng Trị tính mốc ngày 07/12/2023

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 23/11/2023 2 42
1 31/08/2023 14 48
2 05/10/2023 9 46
3 09/11/2023 4 54
4 02/11/2023 5 49
5 16/11/2023 3 52
6 30/11/2023 1 39
7 21/09/2023 11 46
8 08/06/2023 26 34
9 07/12/2023 0 51