Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Sóc Trăng

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Sóc Trăng tính mốc ngày 10/04/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 17/01/2024 12 45
1 10/04/2024 0 35
2 15/11/2023 21 36
3 20/03/2024 3 49
4 27/03/2024 2 52
5 27/12/2023 15 34
6 10/01/2024 13 34
7 03/04/2024 1 54
8 09/08/2023 35 43
9 28/02/2024 6 49

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Sóc Trăng tính mốc ngày 10/04/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 27/03/2024 2 45
1 14/02/2024 8 35
2 06/03/2024 5 36
3 13/03/2024 4 49
4 11/10/2023 26 52
5 17/01/2024 12 34
6 10/04/2024 0 34
7 03/04/2024 1 54
8 15/11/2023 21 43
9 13/12/2023 17 49

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Sóc Trăng tính mốc ngày 10/04/2024

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 20/03/2024 3 45
1 28/02/2024 6 35
2 27/09/2023 28 36
3 06/03/2024 5 49
4 03/04/2024 1 52
5 14/02/2024 8 34
6 18/10/2023 25 34
7 10/04/2024 0 54
8 27/12/2023 15 43
9 31/01/2024 10 49