Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Tiền Giang

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Tiền Giang tính mốc ngày 10/12/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 22/10/2023 7 61
1 15/10/2023 8 42
2 05/11/2023 5 37
3 27/08/2023 15 42
4 24/09/2023 11 65
5 21/05/2023 29 68
6 19/11/2023 3 66
7 03/12/2023 1 35
8 10/12/2023 0 47
9 26/11/2023 2 70

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Tiền Giang tính mốc ngày 10/12/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 22/10/2023 7 61
1 03/12/2023 1 42
2 12/11/2023 4 37
3 26/03/2023 37 42
4 01/10/2023 10 65
5 26/11/2023 2 68
6 17/09/2023 12 66
7 20/08/2023 16 35
8 19/11/2023 3 47
9 10/12/2023 0 70

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Tiền Giang tính mốc ngày 10/12/2023

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 22/10/2023 7 61
1 12/11/2023 4 42
2 24/09/2023 11 37
3 15/10/2023 8 42
4 26/11/2023 2 65
5 27/08/2023 15 68
6 08/10/2023 9 66
7 10/12/2023 0 35
8 03/12/2023 1 47
9 13/08/2023 17 70