Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Tiền Giang

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Tiền Giang tính mốc ngày 07/04/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 22/10/2023 24 61
1 04/02/2024 9 42
2 17/03/2024 3 37
3 10/03/2024 4 42
4 24/03/2024 2 65
5 11/02/2024 8 68
6 19/11/2023 20 66
7 14/01/2024 12 35
8 07/04/2024 0 47
9 31/03/2024 1 70

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Tiền Giang tính mốc ngày 07/04/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 14/01/2024 12 61
1 28/01/2024 10 42
2 12/11/2023 21 37
3 26/03/2023 54 42
4 11/02/2024 8 65
5 24/03/2024 2 68
6 10/03/2024 4 66
7 20/08/2023 33 35
8 31/03/2024 1 47
9 07/04/2024 0 70

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Tiền Giang tính mốc ngày 07/04/2024

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 28/01/2024 10 61
1 21/01/2024 11 42
2 18/02/2024 7 37
3 15/10/2023 25 42
4 26/11/2023 19 65
5 04/02/2024 9 68
6 03/03/2024 5 66
7 07/04/2024 0 35
8 25/02/2024 6 47
9 24/03/2024 2 70