Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Tây Ninh

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Tây Ninh tính mốc ngày 18/07/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 04/07/2024 2 62
1 25/04/2024 12 34
2 18/04/2024 13 46
3 13/06/2024 5 43
4 11/07/2024 1 49
5 02/05/2024 11 44
6 18/01/2024 26 36
7 18/07/2024 0 48
8 23/05/2024 8 43
9 27/06/2024 3 59

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Tây Ninh tính mốc ngày 18/07/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 21/03/2024 17 62
1 30/05/2024 7 34
2 25/04/2024 12 46
3 11/07/2024 1 43
4 20/06/2024 4 49
5 16/05/2024 9 44
6 23/05/2024 8 36
7 27/06/2024 3 48
8 04/07/2024 2 43
9 18/07/2024 0 59

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Tây Ninh tính mốc ngày 18/07/2024

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 17/08/2023 48 62
1 20/06/2024 4 34
2 16/05/2024 9 46
3 09/05/2024 10 43
4 23/05/2024 8 49
5 30/05/2024 7 44
6 18/07/2024 0 36
7 11/07/2024 1 48
8 04/07/2024 2 43
9 28/12/2023 29 59