Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Trà Vinh

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Trà Vinh tính mốc ngày 08/12/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 01/12/2023 1 25
1 10/11/2023 4 47
2 17/11/2023 3 51
3 24/11/2023 2 49
4 29/09/2023 10 25
5 03/11/2023 5 42
6 21/04/2023 33 43
7 08/12/2023 0 43
8 13/10/2023 8 38
9 22/09/2023 11 42

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Trà Vinh tính mốc ngày 08/12/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 29/09/2023 10 25
1 24/11/2023 2 47
2 02/06/2023 27 51
3 01/12/2023 1 49
4 11/11/2022 56 25
5 08/12/2023 0 42
6 10/11/2023 4 43
7 03/11/2023 5 43
8 21/07/2023 20 38
9 15/09/2023 12 42

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Trà Vinh tính mốc ngày 08/12/2023

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 22/09/2023 11 25
1 20/10/2023 7 47
2 08/12/2023 0 51
3 01/12/2023 1 49
4 24/11/2023 2 25
5 28/07/2023 19 42
6 07/04/2023 35 43
7 17/11/2023 3 43
8 27/10/2023 6 38
9 15/09/2023 12 42