Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Trà Vinh

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Trà Vinh tính mốc ngày 12/04/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 02/02/2024 10 25
1 05/04/2024 1 47
2 26/01/2024 11 51
3 15/12/2023 17 49
4 08/03/2024 5 25
5 12/04/2024 0 42
6 29/03/2024 2 43
7 01/03/2024 6 43
8 19/01/2024 12 38
9 22/03/2024 3 42

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Trà Vinh tính mốc ngày 12/04/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 23/02/2024 7 25
1 26/01/2024 11 47
2 29/03/2024 2 51
3 12/04/2024 0 49
4 15/03/2024 4 25
5 22/03/2024 3 42
6 01/03/2024 6 43
7 08/03/2024 5 43
8 16/02/2024 8 38
9 05/04/2024 1 42

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Trà Vinh tính mốc ngày 12/04/2024

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 05/04/2024 1 25
1 08/03/2024 5 47
2 19/01/2024 12 51
3 15/03/2024 4 49
4 22/03/2024 3 25
5 28/07/2023 37 42
6 07/04/2023 53 43
7 23/02/2024 7 43
8 12/04/2024 0 38
9 15/09/2023 30 42