Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Trà Vinh

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Trà Vinh tính mốc ngày 19/07/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 12/07/2024 1 25
1 19/07/2024 0 47
2 26/04/2024 12 51
3 17/05/2024 9 49
4 28/06/2024 3 25
5 12/04/2024 14 42
6 05/07/2024 2 43
7 21/06/2024 4 43
8 07/06/2024 6 38
9 24/05/2024 8 42

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Trà Vinh tính mốc ngày 19/07/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 07/06/2024 6 25
1 26/01/2024 25 47
2 28/06/2024 3 51
3 19/07/2024 0 49
4 31/05/2024 7 25
5 12/07/2024 1 42
6 14/06/2024 5 43
7 17/05/2024 9 43
8 16/02/2024 22 38
9 05/04/2024 15 42

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Trà Vinh tính mốc ngày 19/07/2024

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 17/05/2024 9 25
1 31/05/2024 7 47
2 21/06/2024 4 51
3 14/06/2024 5 49
4 19/07/2024 0 25
5 12/07/2024 1 42
6 28/06/2024 3 43
7 03/05/2024 11 43
8 07/06/2024 6 38
9 05/07/2024 2 42