Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Vĩnh Long

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Vĩnh Long tính mốc ngày 12/04/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 12/04/2024 0 85
1 23/02/2024 7 39
2 22/03/2024 3 42
3 24/11/2023 20 42
4 08/03/2024 5 69
5 02/02/2024 10 56
6 05/04/2024 1 47
7 09/02/2024 9 32
8 01/12/2023 19 38
9 15/03/2024 4 32

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Vĩnh Long tính mốc ngày 12/04/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 24/11/2023 20 85
1 29/03/2024 2 39
2 26/01/2024 11 42
3 02/02/2024 10 42
4 09/02/2024 9 69
5 08/03/2024 5 56
6 05/04/2024 1 47
7 01/12/2023 19 32
8 23/02/2024 7 38
9 12/04/2024 0 32

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Vĩnh Long tính mốc ngày 12/04/2024

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 29/09/2023 28 85
1 22/03/2024 3 39
2 05/04/2024 1 42
3 15/12/2023 17 42
4 26/01/2024 11 69
5 01/03/2024 6 56
6 12/01/2024 13 47
7 29/03/2024 2 32
8 15/03/2024 4 38
9 12/04/2024 0 32