Thống kê đầu đuôi loto An Giang

Thống kê đầu đuôi loto An Giang

Thống kê đầu loto An Giang trong vòng 10 ngày trước 12/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
11/04/2024 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần
04/04/2024 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
28/03/2024 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần
21/03/2024 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
14/03/2024 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần
07/03/2024 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần
29/02/2024 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần
22/02/2024 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần
15/02/2024 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần
08/02/2024 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần 2 lần
Tổng lần về 10 lần 21 lần 22 lần 14 lần 20 lần 12 lần 22 lần 20 lần 20 lần 19 lần

Thống kê theo Đuôi loto An Giang trong vòng 10 ngày trước 12/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
11/04/2024 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần
04/04/2024 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
28/03/2024 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần
21/03/2024 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần
14/03/2024 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
07/03/2024 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 5 lần
29/02/2024 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
22/02/2024 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần
15/02/2024 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần
08/02/2024 0 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần
Tổng lần về 18 lần 18 lần 15 lần 18 lần 22 lần 16 lần 19 lần 17 lần 20 lần 17 lần

Thống kê theo Tổng loto An Giang trong vòng 10 ngày trước 12/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
11/04/2024 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần
04/04/2024 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần
28/03/2024 2 lần 0 lần 0 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần
21/03/2024 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
14/03/2024 1 lần 6 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần
07/03/2024 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 7 lần 5 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần
29/02/2024 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 5 lần
22/02/2024 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần
15/02/2024 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần
08/02/2024 2 lần 1 lần 6 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần
Tổng lần về 17 lần 19 lần 14 lần 14 lần 21 lần 23 lần 21 lần 15 lần 17 lần 19 lần