Thống kê đầu đuôi loto An Giang

Thống kê đầu đuôi loto An Giang

Thống kê đầu loto An Giang trong vòng 10 ngày trước 22/07/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18/07/2024 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần
11/07/2024 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần
04/07/2024 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần
27/06/2024 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần
20/06/2024 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần
13/06/2024 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần
06/06/2024 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 5 lần 1 lần
30/05/2024 4 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần
23/05/2024 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần
16/05/2024 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần
Tổng lần về 30 lần 21 lần 10 lần 11 lần 23 lần 10 lần 22 lần 10 lần 20 lần 23 lần

Thống kê theo Đuôi loto An Giang trong vòng 10 ngày trước 22/07/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18/07/2024 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần
11/07/2024 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần
04/07/2024 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
27/06/2024 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần
20/06/2024 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
13/06/2024 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần
06/06/2024 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần
30/05/2024 0 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 6 lần 0 lần 1 lần 2 lần
23/05/2024 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
16/05/2024 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần
Tổng lần về 22 lần 13 lần 17 lần 24 lần 19 lần 13 lần 23 lần 19 lần 14 lần 16 lần

Thống kê theo Tổng loto An Giang trong vòng 10 ngày trước 22/07/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18/07/2024 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần
11/07/2024 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần
04/07/2024 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
27/06/2024 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
20/06/2024 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần
13/06/2024 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
06/06/2024 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 0 lần
30/05/2024 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần
23/05/2024 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 0 lần 1 lần
16/05/2024 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần
Tổng lần về 18 lần 16 lần 21 lần 18 lần 10 lần 23 lần 24 lần 22 lần 15 lần 13 lần