Thống kê đầu đuôi loto An Giang

Thống kê đầu đuôi loto An Giang

Thống kê đầu loto An Giang trong vòng 10 ngày trước 29/11/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23/11/2023 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần
16/11/2023 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
09/11/2023 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần
02/11/2023 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 6 lần 0 lần 1 lần 3 lần
26/10/2023 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 6 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần
19/10/2023 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần
12/10/2023 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần
05/10/2023 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần
28/09/2023 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần
21/09/2023 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần
Tổng lần về 22 lần 18 lần 17 lần 20 lần 20 lần 19 lần 20 lần 15 lần 13 lần 16 lần

Thống kê theo Đuôi loto An Giang trong vòng 10 ngày trước 29/11/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23/11/2023 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần 2 lần 0 lần 0 lần 0 lần 5 lần
16/11/2023 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
09/11/2023 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
02/11/2023 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần 0 lần 0 lần 1 lần
26/10/2023 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần
19/10/2023 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần
12/10/2023 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần
05/10/2023 1 lần 2 lần 6 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần
28/09/2023 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 0 lần
21/09/2023 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
Tổng lần về 21 lần 17 lần 21 lần 17 lần 27 lần 16 lần 22 lần 12 lần 14 lần 13 lần

Thống kê theo Tổng loto An Giang trong vòng 10 ngày trước 29/11/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23/11/2023 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 6 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần
16/11/2023 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần
09/11/2023 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần
02/11/2023 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
26/10/2023 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần
19/10/2023 5 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần
12/10/2023 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
05/10/2023 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 4 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần
28/09/2023 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần
21/09/2023 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần
Tổng lần về 18 lần 18 lần 19 lần 10 lần 13 lần 31 lần 15 lần 20 lần 14 lần 22 lần