Thống kê đầu đuôi loto Bình Dương

Thống kê đầu đuôi loto Bình Dương

Thống kê đầu loto Bình Dương trong vòng 10 ngày trước 28/05/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24/05/2024 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần
17/05/2024 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần
10/05/2024 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
03/05/2024 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần
26/04/2024 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần
19/04/2024 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
12/04/2024 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
05/04/2024 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần
29/03/2024 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần
22/03/2024 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần
Tổng lần về 18 lần 13 lần 22 lần 25 lần 15 lần 13 lần 20 lần 15 lần 21 lần 18 lần

Thống kê theo Đuôi loto Bình Dương trong vòng 10 ngày trước 28/05/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24/05/2024 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần
17/05/2024 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần
10/05/2024 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần
03/05/2024 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
26/04/2024 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần
19/04/2024 0 lần 0 lần 4 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
12/04/2024 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần
05/04/2024 1 lần 5 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
29/03/2024 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần
22/03/2024 0 lần 4 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần
Tổng lần về 19 lần 22 lần 19 lần 13 lần 23 lần 23 lần 15 lần 13 lần 19 lần 14 lần

Thống kê theo Tổng loto Bình Dương trong vòng 10 ngày trước 28/05/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24/05/2024 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần
17/05/2024 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần
10/05/2024 1 lần 6 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần
03/05/2024 5 lần 0 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
26/04/2024 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
19/04/2024 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần
12/04/2024 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần
05/04/2024 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần 3 lần
29/03/2024 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần
22/03/2024 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần
Tổng lần về 22 lần 15 lần 14 lần 17 lần 18 lần 17 lần 17 lần 20 lần 26 lần 14 lần