Thống kê đầu đuôi loto Bình Định

Thống kê đầu đuôi loto Bình Định

Thống kê đầu loto Bình Định trong vòng 10 ngày trước 28/05/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23/05/2024 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần
16/05/2024 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần
09/05/2024 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
02/05/2024 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần
25/04/2024 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần
18/04/2024 0 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
11/04/2024 0 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần
04/04/2024 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần
28/03/2024 0 lần 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần
21/03/2024 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần
Tổng lần về 16 lần 17 lần 15 lần 19 lần 21 lần 18 lần 15 lần 23 lần 24 lần 12 lần

Thống kê theo Đuôi loto Bình Định trong vòng 10 ngày trước 28/05/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23/05/2024 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
16/05/2024 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 6 lần 0 lần 1 lần 1 lần
09/05/2024 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần
02/05/2024 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần
25/04/2024 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần
18/04/2024 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần
11/04/2024 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần
04/04/2024 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
28/03/2024 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần
21/03/2024 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
Tổng lần về 18 lần 17 lần 16 lần 26 lần 15 lần 14 lần 19 lần 16 lần 17 lần 22 lần

Thống kê theo Tổng loto Bình Định trong vòng 10 ngày trước 28/05/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23/05/2024 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần
16/05/2024 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
09/05/2024 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 0 lần 3 lần
02/05/2024 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần
25/04/2024 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần
18/04/2024 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần
11/04/2024 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
04/04/2024 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 6 lần 1 lần 2 lần 3 lần
28/03/2024 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
21/03/2024 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
Tổng lần về 15 lần 25 lần 21 lần 8 lần 18 lần 22 lần 25 lần 14 lần 13 lần 19 lần