Thống kê đầu đuôi loto Bạc Liêu

Thống kê đầu đuôi loto Bạc Liêu

Thống kê đầu loto Bạc Liêu trong vòng 10 ngày trước 12/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
09/04/2024 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
02/04/2024 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần
26/03/2024 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần
19/03/2024 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần
12/03/2024 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần
05/03/2024 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần
27/02/2024 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần
20/02/2024 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
13/02/2024 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần
06/02/2024 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần
Tổng lần về 18 lần 10 lần 21 lần 20 lần 20 lần 17 lần 20 lần 16 lần 18 lần 20 lần

Thống kê theo Đuôi loto Bạc Liêu trong vòng 10 ngày trước 12/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
09/04/2024 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
02/04/2024 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần
26/03/2024 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
19/03/2024 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần
12/03/2024 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
05/03/2024 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần
27/02/2024 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần
20/02/2024 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần
13/02/2024 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần
06/02/2024 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần
Tổng lần về 20 lần 25 lần 18 lần 12 lần 14 lần 22 lần 16 lần 18 lần 13 lần 22 lần

Thống kê theo Tổng loto Bạc Liêu trong vòng 10 ngày trước 12/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
09/04/2024 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
02/04/2024 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần
26/03/2024 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
19/03/2024 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần
12/03/2024 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần
05/03/2024 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
27/02/2024 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần
20/02/2024 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần
13/02/2024 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần
06/02/2024 3 lần 2 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần
Tổng lần về 20 lần 20 lần 18 lần 13 lần 16 lần 24 lần 12 lần 17 lần 20 lần 20 lần