Thống kê đầu đuôi loto Bình Phước

Thống kê đầu đuôi loto Bình Phước

Thống kê đầu loto Bình Phước trong vòng 10 ngày trước 12/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
06/04/2024 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 0 lần 1 lần
30/03/2024 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần
23/03/2024 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần 2 lần
16/03/2024 0 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần
09/03/2024 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần
02/03/2024 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần
24/02/2024 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 0 lần
17/02/2024 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần
10/02/2024 0 lần 0 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần
03/02/2024 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
Tổng lần về 14 lần 11 lần 12 lần 24 lần 15 lần 21 lần 29 lần 24 lần 14 lần 16 lần

Thống kê theo Đuôi loto Bình Phước trong vòng 10 ngày trước 12/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
06/04/2024 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần
30/03/2024 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần
23/03/2024 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần
16/03/2024 1 lần 0 lần 5 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần
09/03/2024 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần
02/03/2024 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần
24/02/2024 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
17/02/2024 6 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
10/02/2024 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
03/02/2024 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
Tổng lần về 22 lần 18 lần 17 lần 15 lần 14 lần 18 lần 20 lần 18 lần 17 lần 21 lần

Thống kê theo Tổng loto Bình Phước trong vòng 10 ngày trước 12/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
06/04/2024 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần
30/03/2024 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần
23/03/2024 1 lần 0 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần
16/03/2024 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
09/03/2024 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần
02/03/2024 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 6 lần 0 lần 1 lần
24/02/2024 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần
17/02/2024 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần
10/02/2024 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
03/02/2024 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần
Tổng lần về 13 lần 14 lần 16 lần 18 lần 26 lần 11 lần 24 lần 21 lần 19 lần 18 lần