Thống kê đầu đuôi loto Bình Thuận

Thống kê đầu đuôi loto Bình Thuận

Thống kê đầu loto Bình Thuận trong vòng 10 ngày trước 22/06/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20/06/2024 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 0 lần
13/06/2024 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
06/06/2024 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần
30/05/2024 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần
23/05/2024 1 lần 1 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần
16/05/2024 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
09/05/2024 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần
02/05/2024 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần
25/04/2024 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần
18/04/2024 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
Tổng lần về 20 lần 14 lần 28 lần 24 lần 12 lần 16 lần 18 lần 19 lần 19 lần 10 lần

Thống kê theo Đuôi loto Bình Thuận trong vòng 10 ngày trước 22/06/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20/06/2024 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần
13/06/2024 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
06/06/2024 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 0 lần
30/05/2024 3 lần 5 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần
23/05/2024 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần
16/05/2024 3 lần 0 lần 0 lần 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần
09/05/2024 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần
02/05/2024 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
25/04/2024 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
18/04/2024 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
Tổng lần về 23 lần 20 lần 14 lần 21 lần 23 lần 11 lần 16 lần 18 lần 12 lần 22 lần

Thống kê theo Tổng loto Bình Thuận trong vòng 10 ngày trước 22/06/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20/06/2024 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần
13/06/2024 0 lần 2 lần 5 lần 0 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần
06/06/2024 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần
30/05/2024 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
23/05/2024 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 6 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần
16/05/2024 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần
09/05/2024 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần
02/05/2024 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 0 lần 0 lần
25/04/2024 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 8 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần
18/04/2024 3 lần 5 lần 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần
Tổng lần về 18 lần 23 lần 17 lần 16 lần 24 lần 18 lần 20 lần 13 lần 14 lần 17 lần