Thống kê đầu đuôi loto Bến Tre

Thống kê đầu đuôi loto Bến Tre

Thống kê đầu loto Bến Tre trong vòng 10 ngày trước 12/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
09/04/2024 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần
02/04/2024 3 lần 0 lần 4 lần 0 lần 0 lần 5 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần
26/03/2024 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần
19/03/2024 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần
12/03/2024 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 0 lần
05/03/2024 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần
27/02/2024 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần
20/02/2024 4 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần
13/02/2024 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần
06/02/2024 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần
Tổng lần về 24 lần 22 lần 18 lần 15 lần 17 lần 18 lần 15 lần 25 lần 13 lần 13 lần

Thống kê theo Đuôi loto Bến Tre trong vòng 10 ngày trước 12/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
09/04/2024 7 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần
02/04/2024 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần
26/03/2024 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 7 lần 0 lần 1 lần
19/03/2024 5 lần 4 lần 0 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
12/03/2024 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
05/03/2024 1 lần 1 lần 8 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 0 lần
27/02/2024 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần
20/02/2024 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 0 lần
13/02/2024 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 0 lần
06/02/2024 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần
Tổng lần về 24 lần 20 lần 17 lần 16 lần 21 lần 10 lần 19 lần 29 lần 12 lần 12 lần

Thống kê theo Tổng loto Bến Tre trong vòng 10 ngày trước 12/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
09/04/2024 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
02/04/2024 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần
26/03/2024 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần
19/03/2024 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần
12/03/2024 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần
05/03/2024 5 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
27/02/2024 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần
20/02/2024 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần
13/02/2024 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần
06/02/2024 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần
Tổng lần về 17 lần 16 lần 18 lần 15 lần 17 lần 22 lần 19 lần 20 lần 19 lần 17 lần