Thống kê đầu đuôi loto Đà Lạt

Thống kê đầu đuôi loto Đà Lạt

Thống kê đầu loto Đà Lạt trong vòng 10 ngày trước 28/05/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26/05/2024 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần
19/05/2024 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
12/05/2024 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
05/05/2024 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần
28/04/2024 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 0 lần 2 lần 1 lần
21/04/2024 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 0 lần 4 lần 1 lần 4 lần
14/04/2024 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
07/04/2024 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần
31/03/2024 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần
24/03/2024 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần
Tổng lần về 19 lần 19 lần 18 lần 13 lần 15 lần 15 lần 18 lần 24 lần 18 lần 21 lần

Thống kê theo Đuôi loto Đà Lạt trong vòng 10 ngày trước 28/05/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26/05/2024 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần
19/05/2024 6 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần
12/05/2024 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần
05/05/2024 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần
28/04/2024 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần
21/04/2024 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần
14/04/2024 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
07/04/2024 6 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần
31/03/2024 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần
24/03/2024 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
Tổng lần về 27 lần 17 lần 13 lần 22 lần 12 lần 16 lần 14 lần 22 lần 16 lần 21 lần

Thống kê theo Tổng loto Đà Lạt trong vòng 10 ngày trước 28/05/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26/05/2024 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần
19/05/2024 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần
12/05/2024 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần
05/05/2024 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần
28/04/2024 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần
21/04/2024 4 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần
14/04/2024 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần
07/04/2024 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần
31/03/2024 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần 5 lần 0 lần
24/03/2024 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần
Tổng lần về 21 lần 18 lần 21 lần 15 lần 15 lần 13 lần 19 lần 18 lần 20 lần 20 lần