Thống kê đầu đuôi loto Đắk Lắk

Thống kê đầu đuôi loto Đắk Lắk

Thống kê đầu loto Đắk Lắk trong vòng 10 ngày trước 24/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23/04/2024 1 lần 7 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần
16/04/2024 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần
09/04/2024 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần
02/04/2024 3 lần 2 lần 0 lần 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần
26/03/2024 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần
19/03/2024 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần
12/03/2024 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần
05/03/2024 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần
27/02/2024 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
20/02/2024 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần
Tổng lần về 18 lần 26 lần 14 lần 18 lần 20 lần 14 lần 21 lần 13 lần 18 lần 18 lần

Thống kê theo Đuôi loto Đắk Lắk trong vòng 10 ngày trước 24/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23/04/2024 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 5 lần 5 lần 2 lần 1 lần
16/04/2024 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần
09/04/2024 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần
02/04/2024 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần
26/03/2024 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
19/03/2024 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần
12/03/2024 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần
05/03/2024 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần
27/02/2024 5 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần 4 lần 2 lần
20/02/2024 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần
Tổng lần về 21 lần 20 lần 16 lần 21 lần 16 lần 19 lần 14 lần 16 lần 18 lần 19 lần

Thống kê theo Tổng loto Đắk Lắk trong vòng 10 ngày trước 24/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23/04/2024 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 0 lần
16/04/2024 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần
09/04/2024 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần
02/04/2024 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
26/03/2024 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần
19/03/2024 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần
12/03/2024 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
05/03/2024 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
27/02/2024 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần
20/02/2024 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần
Tổng lần về 16 lần 18 lần 19 lần 15 lần 18 lần 17 lần 20 lần 19 lần 17 lần 21 lần