Thống kê đầu đuôi loto Đà Nẵng

Thống kê đầu đuôi loto Đà Nẵng

Thống kê đầu loto Đà Nẵng trong vòng 10 ngày trước 03/03/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
02/03/2024 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
28/02/2024 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần
24/02/2024 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần
21/02/2024 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
17/02/2024 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
14/02/2024 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần
10/02/2024 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
07/02/2024 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần
03/02/2024 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần
31/01/2024 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần
Tổng lần về 23 lần 10 lần 20 lần 15 lần 20 lần 18 lần 19 lần 18 lần 16 lần 21 lần

Thống kê theo Đuôi loto Đà Nẵng trong vòng 10 ngày trước 03/03/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
02/03/2024 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần
28/02/2024 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
24/02/2024 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần
21/02/2024 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
17/02/2024 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần
14/02/2024 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần
10/02/2024 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
07/02/2024 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 0 lần
03/02/2024 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
31/01/2024 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần
Tổng lần về 19 lần 15 lần 9 lần 19 lần 15 lần 25 lần 16 lần 23 lần 21 lần 18 lần

Thống kê theo Tổng loto Đà Nẵng trong vòng 10 ngày trước 03/03/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
02/03/2024 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần
28/02/2024 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 7 lần
24/02/2024 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần
21/02/2024 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần
17/02/2024 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần
14/02/2024 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần
10/02/2024 4 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
07/02/2024 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
03/02/2024 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần
31/01/2024 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần
Tổng lần về 16 lần 19 lần 14 lần 10 lần 18 lần 14 lần 22 lần 21 lần 18 lần 28 lần