Thống kê đầu đuôi loto Đà Nẵng

Thống kê đầu đuôi loto Đà Nẵng

Thống kê đầu loto Đà Nẵng trong vòng 10 ngày trước 22/06/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19/06/2024 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần
15/06/2024 6 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần
12/06/2024 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần
08/06/2024 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần
05/06/2024 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
01/06/2024 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần
29/05/2024 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần
25/05/2024 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần
22/05/2024 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần
15/05/2024 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần 5 lần 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần
Tổng lần về 18 lần 12 lần 24 lần 14 lần 19 lần 23 lần 21 lần 23 lần 14 lần 12 lần

Thống kê theo Đuôi loto Đà Nẵng trong vòng 10 ngày trước 22/06/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19/06/2024 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần
15/06/2024 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần
12/06/2024 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
08/06/2024 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần
05/06/2024 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 4 lần
01/06/2024 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần
29/05/2024 5 lần 0 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần
25/05/2024 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần
22/05/2024 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần
15/05/2024 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần
Tổng lần về 22 lần 15 lần 28 lần 12 lần 15 lần 20 lần 16 lần 20 lần 18 lần 14 lần

Thống kê theo Tổng loto Đà Nẵng trong vòng 10 ngày trước 22/06/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19/06/2024 2 lần 0 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần
15/06/2024 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
12/06/2024 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần
08/06/2024 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
05/06/2024 3 lần 4 lần 0 lần 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 4 lần 4 lần
01/06/2024 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần
29/05/2024 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 5 lần 0 lần 3 lần
25/05/2024 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần
22/05/2024 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần
15/05/2024 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần
Tổng lần về 15 lần 19 lần 18 lần 18 lần 20 lần 18 lần 14 lần 17 lần 18 lần 23 lần