Thống kê đầu đuôi loto Đắk Nông

Thống kê đầu đuôi loto Đắk Nông

Thống kê đầu loto Đắk Nông trong vòng 10 ngày trước 22/06/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
15/06/2024 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần
08/06/2024 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
01/06/2024 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần
25/05/2024 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần
11/05/2024 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
04/05/2024 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần 1 lần
27/04/2024 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần
20/04/2024 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
13/04/2024 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
06/04/2024 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần
Tổng lần về 18 lần 17 lần 16 lần 18 lần 22 lần 20 lần 16 lần 15 lần 20 lần 18 lần

Thống kê theo Đuôi loto Đắk Nông trong vòng 10 ngày trước 22/06/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
15/06/2024 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần
08/06/2024 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần
01/06/2024 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần
25/05/2024 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần
11/05/2024 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
04/05/2024 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần
27/04/2024 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần
20/04/2024 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần
13/04/2024 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần
06/04/2024 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 6 lần 0 lần
Tổng lần về 19 lần 8 lần 23 lần 16 lần 14 lần 22 lần 20 lần 24 lần 18 lần 16 lần

Thống kê theo Tổng loto Đắk Nông trong vòng 10 ngày trước 22/06/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
15/06/2024 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
08/06/2024 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần
01/06/2024 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần
25/05/2024 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
11/05/2024 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
04/05/2024 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần
27/04/2024 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 4 lần 0 lần
20/04/2024 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần
13/04/2024 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
06/04/2024 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần
Tổng lần về 18 lần 12 lần 22 lần 14 lần 17 lần 24 lần 20 lần 15 lần 25 lần 13 lần