Thống kê đầu đuôi loto Gia Lai

Thống kê đầu đuôi loto Gia Lai

Thống kê đầu loto Gia Lai trong vòng 10 ngày trước 29/05/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24/05/2024 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
17/05/2024 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần
10/05/2024 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
03/05/2024 3 lần 0 lần 3 lần 5 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
26/04/2024 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần
19/04/2024 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần
12/04/2024 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần
05/04/2024 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
29/03/2024 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
22/03/2024 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần
Tổng lần về 19 lần 11 lần 22 lần 23 lần 12 lần 15 lần 21 lần 16 lần 16 lần 25 lần

Thống kê theo Đuôi loto Gia Lai trong vòng 10 ngày trước 29/05/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24/05/2024 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
17/05/2024 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần
10/05/2024 3 lần 0 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần
03/05/2024 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần
26/04/2024 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
19/04/2024 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần
12/04/2024 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần
05/04/2024 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần
29/03/2024 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần
22/03/2024 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
Tổng lần về 20 lần 19 lần 15 lần 28 lần 18 lần 14 lần 19 lần 13 lần 13 lần 21 lần

Thống kê theo Tổng loto Gia Lai trong vòng 10 ngày trước 29/05/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24/05/2024 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 4 lần 0 lần
17/05/2024 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần
10/05/2024 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần
03/05/2024 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần
26/04/2024 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần
19/04/2024 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
12/04/2024 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
05/04/2024 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần
29/03/2024 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần
22/03/2024 5 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
Tổng lần về 22 lần 20 lần 18 lần 14 lần 13 lần 24 lần 22 lần 11 lần 22 lần 14 lần