Thống kê đầu đuôi loto Gia Lai

Thống kê đầu đuôi loto Gia Lai

Thống kê đầu loto Gia Lai trong vòng 10 ngày trước 10/12/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
08/12/2023 1 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần
01/12/2023 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 0 lần 0 lần
24/11/2023 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần
17/11/2023 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần
10/11/2023 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
03/11/2023 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần
27/10/2023 1 lần 6 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
20/10/2023 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần
13/10/2023 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
06/10/2023 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần
Tổng lần về 15 lần 21 lần 21 lần 20 lần 14 lần 21 lần 18 lần 19 lần 12 lần 19 lần

Thống kê theo Đuôi loto Gia Lai trong vòng 10 ngày trước 10/12/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
08/12/2023 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần
01/12/2023 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
24/11/2023 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần
17/11/2023 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần
10/11/2023 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
03/11/2023 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần
27/10/2023 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
20/10/2023 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần
13/10/2023 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
06/10/2023 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần
Tổng lần về 17 lần 21 lần 12 lần 17 lần 13 lần 23 lần 17 lần 20 lần 17 lần 23 lần

Thống kê theo Tổng loto Gia Lai trong vòng 10 ngày trước 10/12/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
08/12/2023 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần
01/12/2023 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần
24/11/2023 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần
17/11/2023 4 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần
10/11/2023 7 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
03/11/2023 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần
27/10/2023 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần
20/10/2023 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
13/10/2023 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
06/10/2023 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần
Tổng lần về 27 lần 16 lần 11 lần 19 lần 17 lần 15 lần 20 lần 18 lần 17 lần 20 lần