Thống kê đầu đuôi loto Hậu Giang

Thống kê đầu đuôi loto Hậu Giang

Thống kê đầu loto Hậu Giang trong vòng 10 ngày trước 12/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
06/04/2024 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần
30/03/2024 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần
23/03/2024 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần
16/03/2024 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần
09/03/2024 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần
02/03/2024 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần
24/02/2024 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần
17/02/2024 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
10/02/2024 4 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần
03/02/2024 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần
Tổng lần về 21 lần 16 lần 18 lần 21 lần 20 lần 16 lần 19 lần 16 lần 15 lần 18 lần

Thống kê theo Đuôi loto Hậu Giang trong vòng 10 ngày trước 12/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
06/04/2024 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần
30/03/2024 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
23/03/2024 2 lần 5 lần 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
16/03/2024 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần
09/03/2024 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần
02/03/2024 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
24/02/2024 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần
17/02/2024 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần
10/02/2024 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
03/02/2024 3 lần 5 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần
Tổng lần về 24 lần 26 lần 14 lần 19 lần 9 lần 19 lần 21 lần 15 lần 20 lần 13 lần

Thống kê theo Tổng loto Hậu Giang trong vòng 10 ngày trước 12/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
06/04/2024 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần
30/03/2024 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần
23/03/2024 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần
16/03/2024 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần
09/03/2024 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 6 lần 0 lần
02/03/2024 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần
24/02/2024 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần
17/02/2024 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
10/02/2024 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần
03/02/2024 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần
Tổng lần về 16 lần 19 lần 18 lần 15 lần 21 lần 20 lần 13 lần 16 lần 19 lần 23 lần