Thống kê đầu đuôi loto Hậu Giang

Thống kê đầu đuôi loto Hậu Giang

Thống kê đầu loto Hậu Giang trong vòng 10 ngày trước 11/12/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
09/12/2023 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần
02/12/2023 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
25/11/2023 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 5 lần 0 lần
18/11/2023 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần
11/11/2023 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
04/11/2023 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần
28/10/2023 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần
21/10/2023 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
14/10/2023 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần
07/10/2023 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần
Tổng lần về 12 lần 23 lần 18 lần 12 lần 17 lần 21 lần 17 lần 23 lần 21 lần 16 lần

Thống kê theo Đuôi loto Hậu Giang trong vòng 10 ngày trước 11/12/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
09/12/2023 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
02/12/2023 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần
25/11/2023 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 6 lần 1 lần 0 lần 0 lần
18/11/2023 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần
11/11/2023 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 6 lần 0 lần 2 lần 0 lần
04/11/2023 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần
28/10/2023 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần
21/10/2023 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần
14/10/2023 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần
07/10/2023 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
Tổng lần về 15 lần 21 lần 15 lần 18 lần 22 lần 17 lần 25 lần 15 lần 18 lần 14 lần

Thống kê theo Tổng loto Hậu Giang trong vòng 10 ngày trước 11/12/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
09/12/2023 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần
02/12/2023 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
25/11/2023 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần
18/11/2023 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần
11/11/2023 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần
04/11/2023 0 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần
28/10/2023 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
21/10/2023 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần
14/10/2023 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần
07/10/2023 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần
Tổng lần về 15 lần 19 lần 19 lần 14 lần 15 lần 19 lần 18 lần 25 lần 15 lần 21 lần