Thống kê đầu đuôi loto Kiên Giang

Thống kê đầu đuôi loto Kiên Giang

Thống kê đầu loto Kiên Giang trong vòng 10 ngày trước 28/05/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26/05/2024 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần
19/05/2024 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần
12/05/2024 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
05/05/2024 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần 1 lần
28/04/2024 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần
21/04/2024 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
14/04/2024 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần
07/04/2024 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần
31/03/2024 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
24/03/2024 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần
Tổng lần về 18 lần 18 lần 23 lần 15 lần 20 lần 20 lần 13 lần 21 lần 14 lần 18 lần

Thống kê theo Đuôi loto Kiên Giang trong vòng 10 ngày trước 28/05/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26/05/2024 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần
19/05/2024 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần
12/05/2024 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần
05/05/2024 6 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 0 lần 0 lần 4 lần
28/04/2024 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần
21/04/2024 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần
14/04/2024 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
07/04/2024 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần
31/03/2024 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần
24/03/2024 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
Tổng lần về 24 lần 14 lần 22 lần 19 lần 14 lần 16 lần 14 lần 19 lần 10 lần 28 lần

Thống kê theo Tổng loto Kiên Giang trong vòng 10 ngày trước 28/05/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26/05/2024 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 8 lần 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần
19/05/2024 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần
12/05/2024 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
05/05/2024 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
28/04/2024 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
21/04/2024 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 6 lần 0 lần
14/04/2024 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần
07/04/2024 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần
31/03/2024 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần
24/03/2024 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần
Tổng lần về 22 lần 23 lần 14 lần 12 lần 26 lần 16 lần 15 lần 14 lần 23 lần 15 lần