Thống kê đầu đuôi loto Kon Tum

Thống kê đầu đuôi loto Kon Tum

Thống kê đầu loto Kon Tum trong vòng 10 ngày trước 28/05/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26/05/2024 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần
19/05/2024 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần
12/05/2024 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần
05/05/2024 1 lần 6 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần
28/04/2024 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần
21/04/2024 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần
14/04/2024 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 0 lần
07/04/2024 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần
31/03/2024 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần
24/03/2024 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần
Tổng lần về 14 lần 23 lần 21 lần 20 lần 20 lần 16 lần 15 lần 13 lần 21 lần 17 lần

Thống kê theo Đuôi loto Kon Tum trong vòng 10 ngày trước 28/05/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26/05/2024 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 5 lần 0 lần 0 lần 1 lần
19/05/2024 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần
12/05/2024 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần
05/05/2024 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần
28/04/2024 0 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần
21/04/2024 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
14/04/2024 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 6 lần 0 lần 2 lần 0 lần
07/04/2024 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
31/03/2024 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần 0 lần
24/03/2024 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần
Tổng lần về 21 lần 13 lần 25 lần 12 lần 16 lần 18 lần 29 lần 12 lần 19 lần 15 lần

Thống kê theo Tổng loto Kon Tum trong vòng 10 ngày trước 28/05/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26/05/2024 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần
19/05/2024 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần 0 lần 0 lần 1 lần
12/05/2024 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần
05/05/2024 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần
28/04/2024 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần
21/04/2024 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
14/04/2024 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 8 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần
07/04/2024 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
31/03/2024 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
24/03/2024 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần
Tổng lần về 18 lần 25 lần 17 lần 23 lần 21 lần 16 lần 21 lần 11 lần 12 lần 16 lần