Thống kê đầu đuôi loto Long An

Thống kê đầu đuôi loto Long An

Thống kê đầu loto Long An trong vòng 10 ngày trước 29/11/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25/11/2023 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần
18/11/2023 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần
11/11/2023 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
04/11/2023 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
28/10/2023 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
21/10/2023 0 lần 1 lần 2 lần 6 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần
14/10/2023 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
07/10/2023 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần
30/09/2023 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần
23/09/2023 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 5 lần
Tổng lần về 13 lần 16 lần 22 lần 22 lần 13 lần 16 lần 16 lần 27 lần 14 lần 21 lần

Thống kê theo Đuôi loto Long An trong vòng 10 ngày trước 29/11/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25/11/2023 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
18/11/2023 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần
11/11/2023 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần
04/11/2023 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần
28/10/2023 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần
21/10/2023 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần
14/10/2023 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần
07/10/2023 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần
30/09/2023 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần
23/09/2023 6 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần
Tổng lần về 26 lần 28 lần 19 lần 11 lần 14 lần 18 lần 16 lần 18 lần 12 lần 18 lần

Thống kê theo Tổng loto Long An trong vòng 10 ngày trước 29/11/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25/11/2023 0 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
18/11/2023 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần
11/11/2023 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
04/11/2023 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần
28/10/2023 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 6 lần 1 lần
21/10/2023 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần
14/10/2023 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 5 lần
07/10/2023 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần
30/09/2023 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 6 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần
23/09/2023 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
Tổng lần về 16 lần 19 lần 18 lần 20 lần 17 lần 19 lần 17 lần 15 lần 17 lần 22 lần