Thống kê đầu đuôi loto Long An

Thống kê đầu đuôi loto Long An

Thống kê đầu loto Long An trong vòng 10 ngày trước 12/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
06/04/2024 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần
30/03/2024 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần
23/03/2024 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần
16/03/2024 2 lần 0 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần
09/03/2024 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần
02/03/2024 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
24/02/2024 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần
17/02/2024 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
10/02/2024 3 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần
03/02/2024 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
Tổng lần về 16 lần 13 lần 16 lần 23 lần 22 lần 17 lần 14 lần 21 lần 21 lần 17 lần

Thống kê theo Đuôi loto Long An trong vòng 10 ngày trước 12/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
06/04/2024 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
30/03/2024 2 lần 0 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần
23/03/2024 0 lần 1 lần 5 lần 0 lần 3 lần 0 lần 0 lần 5 lần 0 lần 4 lần
16/03/2024 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
09/03/2024 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần
02/03/2024 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần
24/02/2024 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
17/02/2024 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần
10/02/2024 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần
03/02/2024 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần
Tổng lần về 20 lần 10 lần 22 lần 22 lần 16 lần 18 lần 17 lần 23 lần 17 lần 15 lần

Thống kê theo Tổng loto Long An trong vòng 10 ngày trước 12/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
06/04/2024 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần
30/03/2024 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
23/03/2024 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần
16/03/2024 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
09/03/2024 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 7 lần 2 lần
02/03/2024 4 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
24/02/2024 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
17/02/2024 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần
10/02/2024 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần
03/02/2024 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
Tổng lần về 20 lần 12 lần 19 lần 16 lần 22 lần 14 lần 20 lần 15 lần 22 lần 20 lần